خاستگاه مهندسی نظام های کلان

خاستگاه مهندسی,مهندسی نظام های کلان,نظام‌های کلان و خرد
دانلود خاستگاه مهندسی نظام های کلان

دانلود فایل

فهرست مطالب :
طیف مشکلات نظام حکومتی
طیف راه‌حل‌ها
چهارچوب مسئله اصلی – ۱
اصلاح ساختاری بنیادی یک نظام قدیمی
نمونه‌ای از اقدامات متداول در کشور
اصلاح موضعی یا بنیادی
اصلاح ساختار و برنامه‌ریزی توسعه
خلاء‌ طراحی در حرکت‌های جاری
چهارچوب مسئله اصلی – ۲
خلائی در فراروند اصلاح ساختاری
طراحی معماری در برنامه‌ ریزی توسعه
چالش طراحی معماری یکپارچه
چهارچوب مسئله اصلی – ۳
بنیان نظری یک نظام کلان
ناسازگاری نظام‌های کلان
شکاف سیستمی بین نظریه ‌پردازی و طراحی کاربردها
شکاف متدولوژیک بین حوزه نظری اسلامی با حوزه نظری کلاسیک
چهارچوب مسئله اصلی – ۴
معماری نظام
نظام‌های کلان و خرد
چم نظام‌های کلان و خرد
رویکرد حرکت و شکل‌گیری تدریجی
چم
ساختار کتاب نظام برتر
دولت الکترونیک
نتیجه گیری
منابع

قسمتی از متن :
پدیده دولت الکترونیک از دیدگاههای مختلفی تبیین و به آن
پرداخته می شود. برخی از این دیدگاهها به این پدیده نگاهی ابزاری دارند؛ به
صورتی که دولت و حکومت، با همان ساختار و بنیادهای موجود، ابزار فاوا را
در فعالیتهای خود بکار می گیرد. اما دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد که به
تحول دولت، ساختارها و حتی مفاهیم مطرح در آن، بر اثر بکارگیری وسیع الطیف
فاوا، قائل هستند. از پنجره نگاه این دیدگاهها،‌ نوع جدیدی از دولت در حال
شکل گیری است. رویکردی که در نگاه ابزاری وجود دارد، با رویکرد در نگاه
تحول دهنده، متفاوت خواهد بود. رویکرد تحول دهنده به پی ریزی زیر ساختی
برای تحول می‌پردازد و مکانیزمهای اساسی و راهبردهای چنین پی ریزی را تبیین
می کند. در حالی که رویکرد ابزاری، تنها به تعریف طرحها و پروژه های ایجاد
کننده ابزارها می پردازد. و البته دستیابی به رویکرد تحول دهنده، مستلزم
فراهم سازی مقدمات نظری و طراحی است.
از سوی دیگر،‌ پدیده دولت الکترونیک،‌ ماهیتا نیازمند تحقق
یکپارچگی (و نه تمرکز) در فعالیتهای نظامهای فن آوری اطلاعات دستگاههای
دولتی است. در اینجا توجه به چند واقعیت ضروری است. اول آنکه دولت
الکترونیک باید ایجاد شود و پوشش کاملی از ارائه خدمات و اطلاعات را فراهم
کند. دوم آنکه دولت الکترونیک در دستگاههای مختلف به اشکال مختلف و خصوصیات
مختلف ایجاد می شود. و سوم آنکه ماهیت دولت الکترونیک، تعامل بین دستگاهی و
یکپارچگی آن را طلب می‌کند. لذا یکپارچگی، و سازگاری و امکان تعامل
بینابینی،‌ به همراه کیفیت، از خصوصیات مورد انتظار دولت الکترونیک است.
این واقعیتها، نیاز به یک وفاق (چه به شکل راهبردی، چه به شکل عملیاتی، چه
به شکل فرابخشی، و چه به شکل بخشی)‌ را ایجاب می کند. سند ملی دولت
الکترونیک، می تواند چنین وفاقی را برای تضمین دستیابی به کمیت، کیفیت،
یکپارچگی،‌ سازگاری و امکان تعامل بینابینی، تامین کرده؛ و بستر و مکانیزمی
برای دسترسی  به این  خصوصیات را فراهم نماید.
در اینجا این نکته قابل تعمق خواهد بود که دو دسته دیدگاههای
ابزاری و تحول دهنده، نگاه‌های متفاوتی را به سند دولت الکترونیک و وفاق
مورد انتظار خواهند داشت. سند ملی در دیدگاههای دسته اول، توسعه ابزاری
د.ا. و فراهم کردن ملزومات و برخی استانداردها را، حداکثر برای همکاری،
هماهنگی و تعامل بین سیستمها و دستگاهها، مد نظر قرار می دهد. در حالی که
در دیدگاههای دسته دوم، این سند باید تضمین کننده توسعه بنیادی ساختارها،
مفاهیم و رفتارهای دولت در بستره فاوا باشد، و شکل گیری نوع جدیدی از دولت
را تبیین و تمهید نماید. این طرح، بر اساس تحلیلهای نظری انجام شده، از
زاویه دیدگاههای دسته دوم به پدیده دولت الکترونیک می نگرد.
تحول و توسعه یک نظام کلان نظیر دولت الکترونیک کشور، بخصوص
در تطابق و تعادل با تحولات سریع محیط اطراف، نیازمند یک حرکت مدبرانه و
برنامه ریزی شده است. چیزی که در این میان اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند،
اتخاذ رویکرد مطلوب، و انتخاب مسیر مناسب برای انجام این حرکت است. عدم
وجود طراحی معماری برای نظام کلان و نیز عدم وجود بنیانهای نظری، به نحوی
که شالوده یکپارچه‌ای را برای معماری نظام فراهم آورد، چیزی است که به
عنوان یک خلاء در رویکردهای متداول قابل مشاهده است. خلائی که این طرح سعی
در رفع آن داشته، و برنامه ریزی توسعه مبتنی بر طراحی معماری و نیز مبتنی
بر تبیین یک دستگاه نظری واحد را، به عنوان دو رویکرد اساسی، اتخاذ می کند.
به همین لحاظ، طرح تعدادی از سئوالات پیشینی و پسینی را پیش
روی خود قرار می دهد. سئوالاتی نظیر اینکه تعریف دولت الکترونیک چیست،
خصوصیات مطلوب د.ا. و د.ا. مطلوب چیست، و کارکردها و پیامدها، عوارض و
ملزومات تحقق د.ا. چیست، از سئوالات پیشینی هستند که مطالعه نظری انجام شده
به آنها پاسخ می دهد. و سئوالاتی نظیر اینکه د.ا. باید چه ساختار، معماری و
رفتاری داشته باشد، چشم انداز، راهبرها و گامهای تحقق د.ا. چه باید باشد،
از سئوالات پسینی هستند که در سایر بخشهای مستندات طرح به آنها پاسخ داده
شده است.
در مراحل انجام شده فاز صفر این طرح،‌ پس از مطالعه تطبیقی در
سایر کشورهای جهان و نیز بررسی فعالیتهای انجام شده در ایران (نتایج در :
مستندات مطالعه تطبیقی)،  متدولوژی و چارچوبی برای طراحی معماری تبیین و
ترسیم شده (مستندات چم)، مطالعه ای در چند حوزه مختلف نظری انجام شده و
چارچوب اولیه نظری دولت الکترونیک تبیین شده (مستندات چارچوب نظری)،
دورنمای معماری د.ا. طراحی شده (مستندات دورنمای معماری)، برنامه عملیاتی و
کلیات طرح تبیین شده (مستندات کلیات طرح و برنامه عملیاتی)، و در نهایت
راهبرد ملی دولت الکترونیک (سند) تدوین شده است.
مطالعه تطبیقی انجام شده، به جمع بندی محورهای فعالیتهای
انجام شده، دیدگاهها، رویکردها و روشهای مورد استفاده، مفاهیم و اصطلاحات
موجود در این حوزه در جهان پرداخته و تلاش می کند، برداشت یکپارچه ای را از
پدیده دولت الکترونیک در جهان (و نه لزوما برداشت ما از این پدیده)، ارائه
کند. برای این کار ضمن بررسی پدیده جامعه اطلاعاتی از منظر دیگران، تبیین
سیر تکاملی پدیده دولت الکترونیک، به کالبد شکافی این پدیده از نگاه افراد
مختلف و اسناد کشورهای مختلف می پردازد. در این مطالعه، همچنین به اجمال به
برخی حرکتهای انجام شده در کشور در این حوزه پرداخته می شود.
متدولوژی و چارچوب معماری (چم)، ضمن تبیین ابعاد نظامهای خرد و
کلان و تفکیک آنها،‌ فراروند اساسی در دستیابی به توسعه در نظامهای کلان و
خرد را، مبتنی بر تبیین مبانی نظری مهندسی نظامهای کلان، مورد بحث قرار
داده، و چگونگی توسعه مبتنی بر معماری را طی یک فراروند تکامل تدریجی،
تبیین می کند. چم تبیین می کند که چگونه معماری نظام باید مبتنی بر تبیین
یک دستگاه نظری در یک پارادایم واحد، طراحی شود. همچنین چم نقش عقلانیت را
در زنجیره کارکردها و پیامدهای سیستم، از مخاطبان مستقیم گرفته تا مخاطبان
نهائی- مردم – صاحبان اصلی دولت،  و چگونگی مبنا قرار دادن آن را در طراحی
معماری نظام نشان می دهد. ضمن آنکه چم به این نکته که یک نظام کلان باید در
فرهنگ و بطن جامعه و افراد نهادینه شود، توجه داشته و تمهیداتی متدولوژیک
را برای این نهادینه ساختن، ارائه می کند.
در مطالعه نظری طرح، چارچوب نظریه دولت الکترونیک، مبتنی بر
ارائه چارچوب نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، فن آوری اطلاعات و دولت بنا می
شود. در این تبیین نظری، نشان داده می شود که تحقق دولت،‌ زمانی رخ می دهد
که حکومت بتواند تصمیم گیری و رفتار خود را در بطن جامعه و افراد، درونی
کرده و از قوه محرکه جامعه استفاده کند. و حکومت و دولت الکترونیک، امکان
تحقق چنین چیزی را فراهم می کند. در این بحث نظری، همچنین تبیین می شود که
حرکت جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی، شکل گیری حکومت و دولت الکترونیکی را
(در دسته دوم دیدگاهها مورد بحث در اوائل این متن)،‌ الزام آور و اجتناب
ناپذیر و خودجوش می سازد. در چارچوب نظری سپس به تبیین خصوصیات، کارکردها،
پیامدهای مطلوب، عوارض،‌ و ملزومات تحقق دولت الکترونیک پرداخته می شود؛ و
نشان داده می شود که چگونه شکل گیری ملزومات مورد بحث می‌تواند عوارض را به
حداقل برساند.
بر اساس مطالعه نظری و متدولوژی و چارچوب مورد بحث،‌ دورنمای
معماری دولت الکترونیک،‌ لایه ها و مولفه های بنیادین و رفتارهای محوری
دولت الکترونیک را تبیین کرده و نشان می دهد که شکل گیری نظام کلان دولت
الکترونیک، مستلزم تحقق بنیادهای فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار و
سیستمهای عملیاتی خرد است، که در میدانهای زیر ساختی مختلف کلان و میدانهای
زیر ساختی خرد، به صورت باز، سامان می یابند. این دورنمای معماری به نحوی
لایه ها و میدانهای زیر ساختی را تبیین می کند، که بتوان راهبردها و برنامه
راهبردی و نیز برنامه عملیاتی توسعه را، مبتنی بر این لایه ها سامان داد.
بر اساس بنیادهای نظری و دورنمای معماری مورد بحث،‌ گامها و
فازهای تحقق دولت الکترونیک تبیین شده، و مشخص می شود که دولت الکترونیک،
 طی هر گام ۵ ساله، چه مرحله ای از رشد تکاملی خود را طی خواهد کرد؛ و چشم
اندازدولت الکترونیک در سال ۱۴۰۰ چه خواهد بود. در این تبیین مشخص می شود
که تحقق هر یک از گامها در هر یک از لایه ها و میدانهای زیر ساختی معماری
دولت الکترونیک، چه خواهد بود. ضمن آنکه راهبردهای ۵ گانه فاز اول از چهار
فاز طرح، در این نقطه تبیین می شود. و به عنوان ارزیابی اینکه طرح دولت
الکترونیک، در راستای آرمانها و چشم انداز ۲۰ ساله مصوب جمهوری اسلامی
ایران قرار دارد، نشان داده می شود که این طرح، و ابعاد نظری، معماری و
راهبردهای آن، چگونه مولفه های چشم انداز ۲۰ ساله را پوشش می دهد.در انتها،
مولفه های اصلی سند راهبرد ملی دولت الکترونیک،‌ معرفی می شود.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
خاستگاه مهندسی مهندسی نظام های کلان نظام‌های کلان و خرد

 • پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 3 نسرین فریور و محمود عربی

  پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 3 نسرین فریور و محمود عربی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 3 نسرین فریور و محمود عربی،در قالب ppt و در 180 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: بودجه جامعفصل دوم:…

 • پاورپوینت صادرات خاویار

  پاورپوینت آماده صادرات خاویار,پاورپوینت صادرات خاویار,تحقیق صادرات خاویار,دانلود power point,دانلود پاورپوینت در مورد صادرات خاویار,دانلود پاورپوینت صادرات خاویار,دانلود تحقیق صادرات خاویار,دانلود رایگان پاورپوینت صادرات خاویار,صادرات خاویار پاورپوینت صادرات خاویار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت صادرات خاویارقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • کارآموزی در شرکت سایپا

  خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارورزی,دانلود پروژه کارآموزی PRETRITEMENT,دانلود کارآموزی PRETRITEMENT,دانلود گزارش کارPRETRITEMENT,دانلود گزارش کارآموزیPRETRITEMENT,سایت,کارآموزیشرکت سایپا,کارورزی PRETRITEMENT,گزارش کارآموزی شرکت سایپا دانلود کارآموزی در شرکت سایپا دانلود فایل                                   مقدمهصنايع خودروسازي در كشور يكي از فعالترين واحدهاي توليدي مي باشد كه ثبات…

 • پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی

  انواع سد,پاورپوینت انواع سد,پاورپوینت انواع سدهای بتنی,پایان نامه سد بتنی,پایان نامه سدهای بتنی,پروژه انواع سد,پروژه انواع سدهای بتنی,پروژه سد بتنی,پروژه سدهای بتنی,تحقیق انواع سد,تحقیق انواع سد بتنی,تحقیق سد بتنی,تحقیق سدهای بتنی,سد بتن دانلود پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی دانلود فایل…

 • تحقیق هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار

  ‌ هوش بين فردي,پاورپوینت هوش هيجاني,تحقیق آماده در مورد هوش هيجاني,تحقیق در موردهوش هيجاني,تحقیق هوش هيجاني,دانلود تحقیق در مورد هوش هيجاني,دانلود تحقیق هوش هيجاني,دانلود مق,دانلود مقاله هوش هيجاني,مديريت بازار,هوش تحصيلي,هوش هيجاني تحقیق هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار رفتن…

 • پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ

  استفراغ,پاورپوینت,تهوع,داروهای پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع داروهای ضد تهوع و استفراغ،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فیزیولوژی ریسک فاکتورهاداروهای ضد تهوع و استفراغداروهای مختلف و گیرنده های آنها بنزامید ها: متوکلوپرامیدساختار…

 • جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی

  جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته صنایع غذایی,جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی,جزوه طراحی کارخانجات صنعتی صنایع غذایی,جزوه طراحی کارخانجات صنعتی کنکور,دانلود جزوه طراحی کارخانجات صنعتی کنکور دانلود جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت حسابداری و گزارشگری منابع انسانی

  اهداف حسابداری مابع انسانی,تاریخچه حسابداری منابع انسانی,تحقیق حسابداری منابع انسانی,تعریف حسابداری منابع انسانی,حسابداری منابع انسانی,حسابداری منابع انسانی در ایران,روند تحولات حسابداری,سیر تاریخی حسابداری منابع انسانی,گزارشگری منابع انسانی دانلود پاورپوینت حسابداری و گزارشگری منابع انسانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پلان معماري ويلا سه طبقه دوبلكس

  پلان معماری ویلا,پلان معماری ویلا دوبلکس,پلان معماری ویلای,پلان معماری ویلای دوبلکس,پلان معماری ویلای کوچک,نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس,نقشه معماری ویلا دوبلکس,نقشه معماری ویلای,نقشه معماری ویلای دوبلکس,نقشه معماری ویلایی دانلود پلان معماري ويلا سه طبقه دوبلكس دانلود فایل دانلود پلان معماري ويلا…

 • تحقیق تاریخ تمدن ایران

  تاریخ اسلام,تاریخ انقلاب,تاریخ تحلیلی,تاریخ تمدن تحقیق تاریخ تمدن ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع تاریخ تمدن ایران،در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت…

 • گاز پيك نيكي

  گازپيك نيكي دانلود گاز پيك نيكي دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: گازپيك نيكي

 • پاورپوینت تحقیق بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی ویروسی در گردشگری پزشکی

  بازاریابی دهان به دهان,بازاریابی دهان به دهان در صنعت پزشکی,بازاریابی دهان به دهان در گردشگری پزشکی,بازاریابی ویروسی,بازاریابی ویروسی در گردشگری پزشکی,تبلیغات دهان به دهان,تحقیق گردشگری پزشکی,گردشگری پزشکی,مقاله گردشگری پزشکی دانلود پاورپوینت تحقیق بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی ویروسی در…

 • دانلود گزارش کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات دايره کامپیوتر

  دانلود کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات,دانلود گزارش کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در با,کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات,کارورزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات,گزارش کارآموزی کار با سيستم عامل…

 • پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی

  پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,دانلود پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها…

 • پلان 3 طبقه 12 واحدي هر واحد 60 متر

  پلان 12 واحدی,پلان 3 طبقه,پلان 3 طبقه 12 واحدي,پلان اتوکد 3 طبقه,پلان ساختمان 12 واحدی,پلان ساختمان 3 طبقه,پلان واحد 60 متری,دانلود پلان 3 طبقه,دانلود پلان 3 طبقه 12 واحدي,دانلود پلان ساختمان 3 طبقه,دانلود پلان واحد 60 متری دانلود پلان 3…

 • تحقیق سيستم بادبندي واگرا

  تحقیق سيستم بادبندي واگرا تحقیق سيستم بادبندي واگرا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  سيستم بادبندي واگرا،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سيستم بادبندي واگرا، يك نوع سيست مناسب سازه‌اي براي مقابله با نيروهاي…

 • پلان مسكوني 2 طبقه

  پلان مسكوني 2 طبقه دانلود پلان مسكوني 2 طبقه دانلود فایل پلان مسكوني 2 طبقه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان مسكوني 2 طبقه

 • تحقیق جغرافياي طبيعي و اقليم یزد به همره تصاویر

  پروژه جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,تحقیق در مورد جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,دانلود تحقیق جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,دانلود رایگان تحقیق جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,مقاله جغرافياي طبيعي و اقليم یزد,مقاله در مورد جغر تحقیق جغرافياي…

 • پاورپوینت الگوریتم تشخیص و تصحیح خطا در شبکه های کامپیوتری

  انواع خطا در شبکه کامپیوتر,تشخیص و تصحیح خطا در شبکه های کامپیوتری,خطا در شبکه کامپیوتر,روشهای تشخیص خطا در شبکه های کامپیوتری,روشهای کشف خطا در شبکه های کامپیوتری,شبکه کامپیوتر,شبکه کامپیوتر چیست,شبکه کامپیوتری,شبکه کامپیوتری چیست دانلود پاورپوینت الگوریتم تشخیص و تصحیح خطا…

 • نقشه ی بخش های شهرستان شهریار

  استان ته,بخش های شهرستان شهریار,شیپ فایل بخش های شهرستان شهریار,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان شهریار,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان شهریار,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان شهریار…

 • پاورپوینت آموزش فتوشاپ

  آموزش فتوشاپ pdf,آموزش فتوشاپ ps,آموزش فتوشاپ تصویری,آموزش فتوشاپ مقدماتی,آموزش فتوشاپ مقدماتی pdf,دانلود آموزش فتوشاپ pdf,فیلم آموزش فتوشاپ,کتاب آموزش فتوشاپ پاورپوینت آموزش فتوشاپ رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش فتوشاپ،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…

 • پاورپوینت تورم و بیمه

  اثر تورم در حق بیمه,اثر تورم در خسارت,اثر تورم در عملیات اتکائی,پاورپوینت تورم و بیمه,تحقیق تورم و بیمه,تورم در بیمه اموال,تورم در بیمه عمر,تورم در بیمه مسئولیت,تورم و بیمه,تورم و بیمه عمر,رابطه تورم و بیمه,رابطه تورم و بیمه عمر,مقاله تور…

 • تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )

  پایان نامه روانشناسی پیرامون پیشرفت تحصیلی,پروژه پیشرفت تحصیلی,تحقیق پیشرفت تحصیلی,تحقیق در مورد پیشرفت تحصیلی,تحقیق روانشناسی پیشرفت تحصیلی,دانلود تحقیق پیشرفت تحصیلی,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد پیشرفت تحصیلی,مقاله پیشرفت تحصیلی تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری ) رفتن به سایت…

 • تحقیق مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) چدن به عنوان يك معضل در صنعت

  تحقیق مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) چدن به عنوان يك معضل در صنعت سايش در چدن ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) چدن به عنوان يك معضل در صنعت،در قالب…

 • گزارش کار آموزی اداره برق

  دانلود کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار,دانلود گزارش کار اداره برق منطق,دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار,کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار,کارورزی اداره برق منطقه ای کوار,گزارش کارآموزی اداره برق,گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار دانلود گزارش…

 • تحقیق نقش مهارت هاي رواني در عملكرد ورزشكاران

  بررسی مهارت هاي رواني,پایان نامه,پروژه مهارت هاي رواني,تحقیق تربیت بدنی مهارت هاي رواني,تحقیق در مورد مهارت هاي رواني,تحقیق مهارت هاي رواني,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد مهارت هاي رواني,دانلود تحقیق مهارت هاي رواني,مقاله مهارت هاي رواني تحقیق نقش مهارت هاي…

 • نوجواني

  پایان نامه در مورد نوجوانی,پایان نامه نوجوانی,پژوهش نوجوانی,پژوهشی در مورد نوجوانی,تحقیق در مورد نوجوانی,تحقیق نوجوانی,جامعه و نوجوان,خود محوری های نوجوانان,مقاله نوجوانی,مکانیزم های دفاعی دوره ی نوجوانی,نوجوانی چیست,نوجوانی و بلوغ,نوجوانی و شکفتن دانلود نوجواني دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد نوجوانی،در…

 • پاورپوینت حافظه RAM

  پاورپوینت ram,حافظه ram,حافظه ram rom,حافظه ram چیست,حافظه ram در گوشی,حافظه ram و rom,دانلود پاورپوینت ram,دانلود پاورپوینت درباره ram,دانلود مقاله ram,مقاله ram,مقاله ای درباره ram,مقاله در مورد ram,مقاله درباره حافظه ram دانلود پاورپوینت حافظه RAM دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت اشعه ماورابنفش

  اشعه فرابنفش در جدول,اشعه ماورای بنفش در جدول,شاخص اشعه ماوراء بنفش,عوارض اشعه ماورا بنفش,فروش لامپ ماورا بنفش,کاربرد اشعه ماورا بنفش,لامپ ماورای بنفش,مضرات اشعه uv پاورپوینت اشعه ماورابنفش رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اشعه ماورابنفش،در قالب ppt و…

 • تحقیق وضعيت خودروسازان قبل و پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني، رشد صنعت و فشار رقابت در بازار خودرو

  تحقیق وضعيت خودروسازان,رشد صنعت خودرو,فشار رقابت در بازار خودرو,وضعيت خودروسازان,وضعيت خودروسازان ایران,وضعيت سهام خودروسازان,وضعیت بازار خودرو,وضعیت خودروسازان ایرانی,وضعیت خودروسازان قبل و پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني دانلود تحقیق وضعيت خودروسازان قبل و پس از عضويت در سازمان تجارت…

 • تحقیق شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

  تحقیق عوامل بدحجابی دختران,تحقیق عوامل بدحجابی زنان,شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر,عوامل بدحجابی دانش آموزان دختر,عوامل بدحجابی دختران,عوامل بدحجابی زنان,عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر,مقاله عوامل بدحجابی دختران دانلود تحقیق شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان…

 • تحقیق ورزش

  تحقیق ورزش,تحقیق ورزش والیبال,تحقیق ورزشی,دانلود تحقیق ورزش,دانلود تحقیق ورزش والیبال,دانلود تحقیق ورزشی,دانلود مقاله در مورد ورزش,دانلود مقاله ورزش,مقاله ورزش,مقاله ورزش انگلیسی با ترجمه,مقاله ورزش علمی,مقاله ورزش والیبال,مقاله ورزشی دانلود تحقیق ورزش دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد ورزش،در قالب word…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان تاکستان

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تاکستان,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تنکابن,شیپ فایل سازندهای شهرستان تاکستان,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان تاکستان,نقشه زمین شناسی شهرستان تاکستان,نقشه لیتولوژی شهرستان تاکستان,نقشه ی سازند های شهرستان تاکستان دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان تاکستان دانلود…

 • تحقیق فرآيندهاي جداسازي شيميايي

  تحقیق فرآيندهاي جداسازي شيميايي فرآيندهاي جداسازي شيميايي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع فرآيندهاي جداسازي شيميايي،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در بسياري از فرآيندهاي جداسازي مخلوط‌هاي گاز يا مايع، از غشاهاي نيمه تراوا…

 • پاسخنامه آزمون كشف المحجوب

  پاسخنامه آزمون كشف المحجوب پاسخنامه آزمون كشف المحجوب رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پاسخنامه آزمون كشف المحجوبقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 16بخشی از متن تحقیق:1-         نام كتاب  بيانگر محتواي كتاب است چون موضوع اين كتاب بيان…