تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

استفاده از تأمين مالي,پایان نامه تامین مالی,پروژه تامین مالی,پژهش تامین مالی,تامين مالي,تامين مالي خارج از ترازنامه,تحقیق تامين مالي,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق تامین مالی,ساختار سرمايه,شركت هاي پذيرفته شده در بورس,قانون ساربينز اكسلي,مقاله تامین مالی
دانلود تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل،در قالب word و در 262 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکيده    مقدمه           فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه    بيان مسأله و علل انتخاب موضوع        اهداف پژوهشاهميت پژوهش     نوع طرح پژوهش   متغيرهای پژوهش  فرضيه های پژوهش           قلمرو پژوهش:      قلمرو موضوعی     قلمرو مکانی         قلمرو زمانی         محدوديت های پژوهش       روش پژوهش       روش جمع آوری اطلاعات     ابزار اندازه گيری اطلاعات     واژگان کليدی و اصطلاحات   ساختار پژوهش       فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش تاريخچه، مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون         مقدمه:   گفتار اول: تاريخچه مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز          متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)         متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)      شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)        بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات       گفتار دوم: مبانی نظری        تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات         شناخت   عدم شناخت         تهاتر      نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم  معاملات مرتبط     گفتار سوم: چارچوب گزارشات مالی       ترازنامه   صورت های مالی اساسی ديگريادداشت های توضيحي صورت های مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام      گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه        آن چه براي انرون اتفاق افتاد؟ تاريخچه انرون      گزارش Powers و Batson در مورد انرون        شرکت های با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلیگفتار پنجم: شرکت ها با اهداف خاص   مقدمه    تعريف شرکت ها با اهداف خاص         ارتباط با تأمين مالی خارج از ترازنامه      گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی       مقدمه    ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه         اقلامي كه افشاء آن ها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است   افشاء اقلام تعهدات قراردادی  شيوه های مورد استفاده در تأمين مالی خارج از ترازنامه        گفتار هفتم: شرکت های فرعی و شبه شرکت هاي فرعی    تعريف شرکت های فرعی وشبه فرعی   معافيت شبه شرکت های فرعی از تلفيق ارتباط شرکت های فرعی و شبه فرعی با تأمين مالی خارج از تراز نامه   گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکت ها   سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود و نه موجب افزايش کنترل       سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود، اما موجب افزايش کنترل نمی شود            سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود    موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاري ها      تلفيق     گفتار نهم: اجاره های بلند مدت          ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای اجاره های بلند مدت      گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار  ارزيابی معامله       اجاره های سرمايه ای          اجاره های عملياتی موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و اجاره آن از خريدار          استاندارد بين المللی حساب داری برای اجاره ها     گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و توافقات بازخريد شيوه حسابداری     گفتار دوازدهم: کالاهای امانی ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا        تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتريآيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟       آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟   موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی    گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم   ارزيابی معاملات    موارد افشاء طبق SFAS شماره 140     موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای نقل و انتقالات دارائي های مالی     گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی     روش های تجزیه و تحلیل    طبقه بندی نسبت ها                       فرض تداوم فعالیت             گفتار پانزدهم: پیشینه پژوهش                        نتيجه گيري          فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)      مقدمه    اهداف پژوهش      روش جمع آوري داده ها       قلمرو پژوهش       جامعه آماري         نحوه گردآوري اطلاعات       نمونه گيري         فرضيه هاي پژوهش           متغيرهاي پژوهش  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش       اندازه گيري متغيرهاي پژوهش           روش آماري آزمون فرضيه ها  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش    مقدمه    نتايج تحليل داده ها- سال 80نتايج تحليل داده ها- سال 81نتايج تحليل داده ها- سال 82نتايج تحليل داده ها- سال 83نتايج تحليل داده ها- سال 84نتايج تحليل داده ها- سال 85 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات     مقدمه    خلاصه اي از كل پژوهش     خلاصه يافته های پژوهش    نتيجه گيري         پيشنهادات           پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهشپيشنهادات براي پژوهش هاي آتي       محدوديت هاي پژوهش       فهرست منابع           فصل ششم: پیوست ها    بخشی از متن تحقیق:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش، آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از ترازنامه، روش هاي رايج مورد استفاده توسط شركت ها و در نهايت ارزيابي اين كه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تأمين مالي هستند يا خير. با توجه به اين كه معاملات تأمين مالي خارج از ترازنامه، انواعي از معاملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليت ها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حساب ها نشان داده نمي شود، اين گونه معاملات باعث تغيير در ساختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهي ها و تعهدات عمده در صورت هاي مالي (تراز نامه) مي شود. در اين پژوهش، ابتدا به مقالات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع، اشاره شده است، سپس روش هاي رايج مورد استفاده از اين نوع تأمين مالي توسط شركت ها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است. سؤالات مطرح شده در اين پژوهش، ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبت هاي مالي كليدي و تأمين مالي خارج از تراز نامه، تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت به وجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه مي باشد. براي پاسخ دادن به اين سؤالات، ابتدا شركت هاي مرتبط با تأمين مالي خارج از ترازنامه بين سال هاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغيرهاي پژوهش (نسبت هاي مالي در نظر گرفته شده) از طريق روش هاي آماري، اقدام به آزمون فرضيه ها شده است. نتايج به دست آمده از آزمون آماري فرضيه ها، حاكي از تأیيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نامساعد بودن نسبت هاي مالي، مي تواند دليل بر استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه توسط شركت ها باشد. لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبت هاي كليدي ترازنامه اي را جهت تشخيص استفاده احتمالي شركت ها از تأمين مالي خارج از ترازنامه مورد توجه قرار دهند.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
استفاده از تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تامين مالي تامين مالي خارج از ترازنامه قانون ساربينز اكسلي ساختار سرمايه تحقیق تامين مالي پژهش تامین مالی مقاله تامین مالی دانلود تحقیق تامین مالی پروژه تامین مالی پایان نامه تامین مالی دانلود تحقیق

 • عالم برزخ

  قیامت,مرگ,ویژگی هیا برزخ دانلود عالم برزخ دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول: برزخ برزخ از نظر لغت  و اصطلاحات برزخ در کتب لغت عالم برزخ برهوت جایگاه پیامبر (ص) و ائمه طاهرین (ع) در عالم برزخ زیارت اموات و…

 • مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق فرنچایزینگ (اعطای حق امتیاز)

  ادبیات تحقیق امتياز دهنده,ادبیات تحقیق امتياز گيرنده,ادبیات تحقیق فرنچایزینگ,پیشینه تحقیق اعطای حق امتیاز,پیشینه تحقیق امتياز دهنده,پیشینه تحقیق فرنچایزینگ,مروری بر ادبیات تحقیق اعطای حق امتیاز,مروری بر ادبیات تحقیق فرنچایزینگ دانلود مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق فرنچایزینگ (اعطای حق امتیاز) دانلود…

 • کتاب ابزارهای جذب مشتری (Customer Services Tools)

  آموزش بازاریابی,آموزش بازاریابی مشتری,ابزارهای جذب مشتری,اصول جذب مشتری,بازاریابی رامین عیدی,بازاریابی مشتری,پاورپوینت بازاریابی,جذب مشتری,جزوات بازاریابی,جزوه آموزش بازاریابی,جزوه بازاریابی مشتری,رامین عیدی,کتاب آموزش بازاریابی دانلود کتاب ابزارهای جذب مشتری (Customer Services Tools) دانلود فایل دانلود کتاب با موضوع ابزارهای جذب مشتری (Customer Services…

 • تحقیق پيامبر (ص) و سراج منير

  تحقیق پيامبر (ص) و سراج منير پيامبر و سراج منير رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پيامبر (ص) و سراج منير قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 21بخشی از متن تحقیق:پيامبر ؛ سراج منير ( سيماي رسول اكرم(ص)…

 • نقشه های اتوکد محوطه سازی

  جزئیات نقشه محوطه,دانلود نقشه محوطه,محوطه سازی رشته عمران,نقشه آلاچیق,نقشه آماده محوطه سازی,نقشه آمفی تئاتر,نقشه اتوکد فضای سبز,نقشه اتوکد محوطه,نقشه اتوکد نمازخانه,نقشه فضای سبز,نقشه محوطه,نقشه نمازخانه دانلود نقشه های اتوکد محوطه سازی دانلود فایل دانلود نقشه های اتوکد محوطه سازی،در قالب فایل…

 • تحقیق پناهگاه حيات وحش حيدري منطقه نیشابور

  پروژه پناهگاه حيات وحش حيدري,پروژه در,پناهگاه حيات وحش حيدري,تحقیق در مورد پناهگاه حيات وحش حيدري,دانلود تحقیق پناهگاه حيات وحش حيدري,دانلود رایگان تحقیق پناهگاه حيات وحش حيدري,مقاله پناهگاه حيات وحش حيدري,مقاله در مورد پناهگاه حيات وحش حيدري تحقیق پناهگاه حيات وحش…

 • خاك و مكانيك خاك

  انواع مهم خاک,تحقيق رشته عمران,تحقیق پیرامون مکانیک خاک,تقسیم بندی خاک ها,خاك,دانلود تحقيق,ديد كلي خاك,رشته عمران,ساختمان خاک,ساختمان مکانیکی خاک,كار تحقيقي عمران,مكانيك خاك دانلود خاك و مكانيك خاك دانلود فایل ديد کلي:خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه…

 • ترجمه مقاله امنیت نسل سوم، به همراه اصل مقاله

  ترجمه آماده رشته کامپیوتر,ترجمه آماده مقاله رشته کامپیوتر,دانلود ترجمه آماده رشته کامپیوتر,دانلود ترجمه آماده مقاله رشته کام,دانلود مقاله ترجمه شده کامپیوتر,مقاله ترجمه شده امنیت نسل سوم,مقاله ترجمه شده کامپیوتر,مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر دانلود ترجمه مقاله امنیت نسل سوم، به…

 • تحقیق سیمای یهود در قرآن

  بررسی سیمای یهود در قرآن,پایان نامه سیمای یهود در قرآن,پژوهش سیمای یهود در قرآن,تحقیق سیمای یهود در قرآن,دانلود کتاب سیمای یهود در قرآن,سیمای یهود در قرآن,کتاب سیمای یهود در قرآن,مقاله سیمای یهود در قرآن,نفرین قوم یهود در قر,یهود در قرآن…

 • نقشه ی بخش های شهرستان ساوه

  استان مرکزی,بخش های شهرستان ساوه,شیپ فایل بخش های شهرستان ساوه,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان ساوه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان ساوه,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان ساوه…

 • تحقیق بررسی و کاربرد کارت های هوشمند

  پایان نامه کارت های هوشمند,پروژه کارت های هوشمند,تحقیق کارت های هوشمند,کاربرد کارت های هوشمند,کارت های هوشمند,کارت های هوشمند خودرو,کارت های هوشمند مایفر,کارت های هوشمند ملی,مقاله کارت های هوشمند,ویژگی کارت های هوشمند دانلود تحقیق بررسی و کاربرد کارت های هوشمند دانلود…

 • پاورپوینت ارگونومی، علم متناسب كردن كار با انسان

  اختلالات اسكلتي,ارگونومي چيست؟,ارگونومی,ارگونومی در صنعت,ارگونومی در محیط کار,ارگونومی کار با کامپیوتر,اهداف ارگونومي,بیماریهای اسکلتی,تحقیق ارگونومی,چالش ارگونومي,حیطه های ارگونومی,فيزيولوژي كار,مقاله ارگونومی,مهندسي انساني دانلود پاورپوینت ارگونومی، علم متناسب كردن كار با انسان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ارگونومی، علم متناسب كردن كار…

 • پاورپوینت مهندسی صنایع

  پاورپوینت مهندسی صنایع آشنایی با مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسی صنایع،در قالب ppt و در 122 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:آشنایی با مهندسی صنایعفصل دوم:آشنایی با مدیریت تولیدفصل سوم:تصمیم‌گیریفصل چهارم:اهداف برنامه‌ریزی تولیدفصل پنجم:آشنایی با…

 • پاورپوینت مديريت مهندسي

  پاورپوینت مدیریت مهندسی,پایان نامه مدیریت مهندسی,تحقیق مدیریت مهندسی,مدیریت مهندسی,مدیریت مهندسی پروژه,مدیریت مهندسی ,مدیریت مهندسی چیست,مدیریت مهندسی مجدد,مدیریت مهندسی نسخه 2,مقاله مدیریت مهندسی پاورپوینت مديريت مهندسي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مهندسي،در قالب ppt و در 380…

 • طرح توجیهی و کارافرینی بررسی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی(خدمات مکانیزاسیون کشاورزی)

  طرح توجیهی و کارافرینی بررسی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی(خدمات مکانیزاسیون کشاورزی) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود طرح توجیهی با موضوع بررسی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی(خدمات مکانیزاسیون کشاورزی)،در قالب doc و در 32 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن طرح…

 • قالب پاورپوینت آماده برای دانش آموزان

  قالب پاورپوینت آماده برای دانش آموزان قالب پاورپوینت رفتن به سایت اصلی دانلود پکیج قالب پاورپوینت آماده برای دانش آموزان،در قالب ppt و شامل پنج قالب پاورپوینت، قابل ویرایش.توضیحات:این پکیج شامل مجموعه پنج قالب پاورپوینت جهت استفاده در مطالب آموزشی…

 • پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقه

  پلان آماده اتوکد,پلان ساختمان یک طبقه,همراه با تمام جزییات اجرایی دانلود پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقه دانلود فایل پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقههمراه با تمام جزییات اجرایی   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • تحقیق تأثير دو شيوه پياده روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدی

  آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم,پروژه آمار آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم,پروژه آمار تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي,تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي,تحقیق آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم,تحقیق تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي دانلود تحقیق تأثير…

 • تحقیق وزارت دادگستری

  پایان نامه روانشناسی پیرامون دادگستری,پروژه دادگستری,تحقیق دادگستری,تحقیق در مورد دادگستری,تحقیق روانشناسی دادگستری,دانلود تحقیق دادگستری,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد دادگستری,مقاله دادگستری تحقیق وزارت دادگستری رفتن به سایت اصلی  بخشی از متن تحقیق:وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که بموجب اصل…

 • تحقیق آموزش فوتبال توسط پله

  بررسی فوتبال,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون فوتبال,پروژه فوتبال,تحقیق تربیت بدنی فوتبال,تحقیق در مورد فوتبال,تحقیق فوتبال,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد فوتبال,دانلود تحقیق فوتبال,مقاله فوتبال تحقیق آموزش فوتبال توسط پله رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:آموزش فوتبال توسط پله…

 • دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پارت پراید

  خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارورزی تعم,دانلود کارآموزی تعمیرگاه پارت پراید,دانلود گزارش کار تعمیرگاه پارت پراید,دانلود گزارش کارآموزی تعمیرگاه پارت پراید,کارآموزی تعمیرگاه پارت پراید,کارورزی تعمیرگاه پارت پراید,گزارش کارآموزی تعمیرگاه پارت پراید دانلود دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پارت پراید دانلود فایل…

 • پاورپوینت ساز باغلاما

  پاورپوینت ساز باغلاما رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع ساز باغلاما،در قالب ppt و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن: نام‌سازی ریشه گرفته از مردم منطقه آناتولی و آذربایجان است و در میان مردمان ترک و کرد و…

 • تحقیق آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي

  آزمایشگاه,سیستم,کنترل خطی تحقیق آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل:آشنايي با دستگاه شبيه ساز فرآيندآشنايي با قسمت Process دستگاه شبيه ساز…

 • پاورپوینت کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت

  ارزیابی در مدیریت,انواع نظارت در مدیریت,تعریف نظارت در مدیریت,کنترل در مدیریت,کنترل در مدیریت بحران,کنترل در مدیریت چیست,کنترل در مدیریت سازمان,نظارت در مدیریت,نظارت در مدیریت آموزشی,نظارت در مدیریت اسلامی,نظارت در مدیریت چیست دانلود پاورپوینت کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت دانلود…

 • پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت (یکنواخت)

  پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت (یکنواخت) دانلود جزوه حرکت شناسی فیزیک پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت (یکنواخت)،در قالب ppt…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند,شیپ فایل کاربری اراضی بیرجند,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بیرجند,لایه جی آی اس کاربری اراضی بیرجند,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بیرجند,نقشه کاربری اراضی بیرجند,نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه سیمان کرمان

  ایمنی در کارخانه سیمان کرمان,بررسی عوامل شیمیایی کارخانه سیمان,بررسی عوامل فیزیکی کارخانه سیمان,بررسی وضعیت ارگونومی در کارخانه سیمان,بهداشت حرفه ای در کارخانه سیمان,پروسه تولید سیمان,گزارش کارآموزی کارخانه سیمان گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه سیمان کرمان رفتن به سایت…

 • پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

  پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهالحاق ایران به سازمان داوری ایکسیدساختار ایکسیدنظام داوری ایکسیدمقایسه ایکسید…

 • طرح توجیهی تولید محصولات ریخته گری

  امکان سنجی تولید محصولات ریخته گری,تولید محصولات ریخته گر,دانلود طرح توجیهی تولید محصولات ریخته گری,طرح توجیهی تولید محصولات ریخته گری,طرح کارآفرینی تولید محصولات ریخته گری,طرح کسب و کار تولید محصولات ریخته گری,کارآفرینی تولید محصولات ریخته گری دانلود طرح توجیهی تولید…

 • تحقیق RANS Turbulence (جریان آشفته) و مقایسه با حل DNS با متلب و ترسیم نتایج در تک پلات

  DNS,آشفتگی جریان,پروژه آشفتگی جریان,پروژه توربولانس,پروژه جریان آشفته,جریان آشفته,دانلود پروژه آشفتگی جریان,دانلود پروژه توربولانس,دانلود پروژه جریان آشفته,دانلود رایگان آشفتگی جریان,دانلود رایگان پروژه تورب,دانلود رایگان پروژه جریان آشفته دانلود تحقیق RANS Turbulence (جریان آشفته) و مقایسه با حل DNS با متلب و…

 • جزوه بیماری های بونسای، پیشگیری، علت و درمان به همراه تصاویر

  احیا کردن بونسای خشک شده,بونسای,بونسای شمشاد,بیماری های بونسای,درمان بونسای مریض,درمان قارچ بونسای,ریزش برگ های بونسای,زرد شدن برگ بونسای,علت سیاه شدن برگ بونسای,قارچ کش برای بونسای,قهوه ای شدن برگ بونسای,نگهداری از بونسای دانلود جزوه بیماری های بونسای، پیشگیری، علت و درمان…

 • آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار

  آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار,بررسی سیستم آراستگی محیط کار,پاورپوینت سیستم آراستگی محیط کار,تحقیق سیستم آراستگی محیط,تحقیق سیستم آراستگی محیط کار,سیستم آراستگی محیط,سیستم آراستگی محیط کار,مقاله سیستم آراستگی محیط کار دانلود آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املا در دانش آموزان پایه دوم دبستان

  بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املا,تقویت املا در دانش آموزان,راهکارهای ضعف املا در دانش آموزان,روشهای ضعف املا در دانش آموزان,ضعف املا در دانش آموزان,کاهش ضعف املا در دانش آموزان,کاهش ضعف املا در دانش آموزان پایه دوم دبستان دانلود تحقیق بررسی…

 • فایل اکسل فهرست بهاي آبیاری زهکشی 1395

  دانلود فایل اکسل فهرست بها,دانلود فایل اکسل فهرست بها 95,دانلود فایل اکسل فهرست بها 95 آبیاری زهکش,فایل اکسل فهرست بها,فایل اکسل فهرست بها 95,فایل اکسل فهرست بها 95 آبیاری زهکشی,فایل اکسل فهرست بها آبیاری زهکشی دانلود فایل اکسل فهرست بهاي…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین(واقع در استان کرمانشاه)

  استان کرمانشاه,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین(واقع در استان…