پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

خسارت اقتصادي,خسارت معنوي,خسارت وارد بر اموال,خطاي سنگين دولت,خطاي عمدي دولت,دشواري فعاليت,زيان جسمي,مرگ و غرامت,مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها,مسووليت هاي بدون تقصير,معيارهاي احراز رابطه سببيت,مفهوم تقصير در ارتباط با دولت,نهاد عمومي خوانده دعوا
دانلود پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دانلود فایل

مقدمه:الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند.همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.فهرست مطالبمقدمهفصل اول : دولت و مسووليتبخش نخست: تعريف دولت و منشا آنگفتار نخست: تعريف دولت1-1)    اجتماع سياسي2-1) اقتدار سياسي3-1) تعريف دولت4-1) دولت مدرنگفتار دوم: منشا دولت1-2)    دولت مبتني بر رضايت1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي2-2-2) هگل و دولت اخلاقي3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت5-2) منشا دولت در اسلامبخش دوم : نقش دولت و مسووليتگفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت1-1)    يونان باستان و عدالت طبيعي2-1) هابز و عدالت قراردادي3-1) بنتام و عدالت فايده گرا4-1) كانت و عدالت مطلق5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت6-1) نظريه عدالت رالز7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت8-1) هايك و نفي عدالت9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطينتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت1)    ايالت كبك2)    كشور كانادا3)    جمهوري فرانسهگفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت1-2)    سوسياليسم : راه بردگي2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسمنتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتگفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت1-3)    مفهوم ايدئولوژي2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت3-3) دولت اسلامي ايراننتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتفصل دوم: مسووليت مدني دولتبخش نخست: تقصير دولتگفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت1-1)    از مسووليت تا تقصير2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداريگفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت1-2)    خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)3) تفسير زباني خطاي اداري1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولتبخش دوم: رابطه سببيتگفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت1-1)    نظريه سبب بي واسطه و نزديك2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط3-1) نظريه سبب مناسب4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت    1-2) تقصير زيان ديده    2-2) فعل شخص ثالث    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت    1-3) خطاي سنگين    1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت    1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين    1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي    2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري    2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده        2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت        1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده        2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي        4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي        5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود        6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود        7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس        8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني    3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين    1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار    1) دلايل فرعي    2) دليل اصلي : دشواري فعاليت2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار    1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار    2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)2-3) خطاي عمدي دولت1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)بخش سوم: خسارتگفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب1-1)    اوصاف قاطع خسارت1-1-1)    خسارت بايد مسلم باشد2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشدگفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها1-2)    خسارت اقتصادي1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)3-2) خسارت معنوي4-2) زيان جسمي5-2) مرگ و غرامت6-2) خسارت وارد بر اموالگفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار1-3)    مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار1-1-3)    مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيمگفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها1-4)    اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت1) زيانديده مستقيم2) مشمولان زيان پخش شده2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام3-3-1-4) نظام قضايي مختلط2-4) چگونگي جبران خسارتبخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصيرگفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت1-1)    مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولتگفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت1-2)    مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاريچكيده و سخن آخر فهرست منابعمنابع به زبان فارسي:1)‌آدميت ، فريدون، اميركبير و ايران، انتشارات خوارزمي، چاپ هشتم، 1379.2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، انتشارات علمي و فرهنگي، 13613) ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ چهارم، 1381.4) استرول، اورام، فلسفه تحليلي در قرن بيستم، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، چاپ اول، 1383.5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحاني، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم، 1384.6) بردشا، لي، فلسفه سياسي هاناآرنت، ترجمه خشايار ديهيمي، طرح نو، چاپ اول، 1380.7) بشيريه، حسين، عقل در سياست ، نشر نگاه معاصر، 1382.8) بشيريه، حسين،‌ موانع توسعه سياسي در ايران،‌گام نو، چاپ پنجم، 13849) پژوهش كمبريج، تاريخ اسلام، ترجمه احمد آرام، اميركبير ، 1379.10) پلامناتز، جان، شرح و نقدي بر فلسفه اجتماعي و سياسي هگل، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ سوم، 138311) دباغ، سروش، سكوت و معنا، جستارهايي در فلسفه ويتگشتاين ،‌موسسه فرهنگي صراط، 1386.12) روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي ، ترجمه مرتضي كلانتريان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.13) ساليوان، راجر، اخلاق در فلسفه كانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.14) سروش، عبدالكريم، فربه تراز ايدئولوژي،‌موسسه فرهنگي صراط، چاپ هفتم، 1384.15) صدرالحفاظي، سيد نصرالله ، نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري، صفا، چاپ اول، 1372.16) صفايي، دكتر سيدحسين، مسووليت مدني موسسات عمومي و بررسي لايحه دولت در اين زمينه، مجله حقوق تطبيقي ، دوره جديد، شماره يك.17) قاضي مرادي، حسن، در پيرامون خود مداري ايرانيان،  نشر اختران، چاپ سوم، 1384.18) غمامي ، مجيد، مسووليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.19) كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني، الزام هاي خارج از قرارداد: ضمان قهري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.20) كاسيرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دريابندري، چاپ دوم، 1384.21) كانت، امانوئل، مباني ما بعد الطبيعي تعليم حق، ترجمه دكتر منوچهر صانعي، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.22) گرامشي، آنتونيو، دولت و جامعه مدني، ترجمه دكتر عباس ميلاني، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.23) محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.24) مك كالوم، جرالد،‌فلسفه سياسي، ترجمه بهروز جندقي، كتاب طه، 1383.25) ميلاني، عباس، تجدد و تجدد ستيزي در ايران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.26) ناييني، شيخ محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله،‌ ترجمه سيد محمود طالقاني، شركت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1361.27) نصر، سيدحسين،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازي، نشر ني، 1385.28) ويتگنشتاين، لودويگ، پژوهش هاي فلسفي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، چاپ اول، 1380.29) ويتگنشتاين، لودويگ، رساله منطقي – فلسفي ،‌ترجمه دكتر ميرشمس الدين اديب سلطاني، انتشارات اميركبير، 1371.30) وينسنت، اندرو، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ پنجم، 1385.31) هابز، توماس،‌لوياتان،‌ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ چهارم، 1385.32) همپتن ، جين، فلسفه سياسي، ترجمه خشايار ديهيمي ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومي، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ چهارم، 1386.منابع به زبان خارجي :1)    Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.2)    Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.3)    Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.4)    Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.5)    Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.6)    Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.7)    Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.8)    Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins9)    Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.10)    Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.11)    Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.12)    Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.13)    Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.14)    Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.15)    Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.16)    Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.17)    Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.18)    Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.19)    Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.20)    Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.21)    Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.22)    Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.23)    Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.24)    Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.25)    Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.26)    Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:640

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مسووليت هاي بدون تقصير مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها نهاد عمومي خوانده دعوا خسارت وارد بر اموال مرگ و غرامت زيان جسمي خسارت معنوي خسارت اقتصادي خطاي عمدي دولت دشواري فعاليت خطاي سنگين دولت معيارهاي احراز رابطه سببيت مفهوم تقصير در ارتباط با دولت

 • تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

  تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:    ظهور قواعد بین¬المللی حقوق بشر، رفته رفته…

 • پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

  اصل جبران غرامت,اصل نفع بیمه ای,اصول بیمه,اصول بیمه و ریسک,اصول ریسک,اصول قانونی در بیمه,اصول قانونی در ریسک,اصول قانونی در ریسک و بیمه,دانلود قانون بیمه,شرایط قرارداد بیمه,قانون بیمه,نمایندگی بیمه,ویژگی های قراردادهای بیمه دانلود پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه دانلود فایل…

 • کتاب GRE General Test (مجموعه سوالات آزمون GRE) به زبان انگلیسی

  آزمون GRE,آزمون GRE general,آزمون GRE subject,آزمون GRE ترکیه,آزمون GRE چیست,آزمون GRE داروسازی,آزمون GRE در ایران,آزمون GRE در شیراز,آزمون GRE سازمان سنجش,جزوه آزمون GRE,منابع آزمون GRE دانلود کتاب GRE General Test (مجموعه سوالات آزمون GRE) به زبان انگلیسی دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت با موضوع مقدمات مهندسی نفت

  ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تحقیق,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فروش,گزارش,مقاله,مقدمات,مهندسی,موضوع,نفت دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمات مهندسی نفت دانلود فایل پاورپوینت با موضوع مقدمات مهندسی نفت بسیار زیبا و کاربردی در 34 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت موضوع مقدمات مهندسی نفت اسلاید…

 • تحقیق تشريح اهميت جايگاه هنر در جامعه و نظام آموزشي

  پایان نامه پیرامون جايگاه هنر در جامعه,پروژه جايگاه هنر در جامعه,تحقیق جايگاه هنر در جامعه,تحقیق در مورد جايگاه هنر در جامعه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی جايگاه هنر در جامعه,دانلود تحقیق جايگاه هنر در جامعه,مقاله جايگاه هنر در جامعه تحقیق تشريح اهميت جايگاه…

 • نقشه ی بخش های شهرستان جلفا

  استان آذربایجان شرقی,بخش های شهرستان جلفا,شیپ فایل بخش های شهرستان جلفا,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان جلفا,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان جلفا,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان…

 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC)

  پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی,پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC),پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی کودکان,دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC) دانلود فایل دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC)،در قالب word…

 • نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک هسته ای

  نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک هسته ای رفتن به سايت اصلي دانلود نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک هسته ای،در قالب pdf و در 9 صفحه، شامل دروس زیر:ساختار هستهکیهان شناسی (آموزش محور)   من…

 • سوالات پيام نور رشته علوم اجتماعي (نيمسال دوم 92-1393 و تابستان 1393)

  دانلود سوالات پيام نور علوم اجتماعي,سوالات پيام نور,سوالات پيام نور علوم اجتماعي,سوالات تغييرات اجتماعي با پاسخنامه (تابستان 1393),سوالات فقر و نابرابري اجتماعي با پاسخنامه (تابستان 1393),سوالات نظريه هاي برنامه ريزي با پاسخنامه (تابستان 1393) دانلود سوالات پيام نور رشته علوم…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان ( تم 12)

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان ( تم 12) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع تم 12،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 17کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیای…

 • گزارش کارآموزی گرافيك و چاپ

  خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارورزی,دانلو,دانلود کارآموزی رشته گرافیک,دانلود گزارش کار چاپ,دانلود گزارش کارآموزی رشته گرافیک,کارآموزی آشنايي با امور گرافيك,کارآموزی گرافيك و امور چاپ دفتر تبلیغاتی توفه,کارورزی هنر,گزارش کارآموزی گرافیک دانلود گزارش کارآموزی گرافيك و چاپ دانلود فایل در زیر به…

 • جزوه مبانی نظری معماری، تألیف استاد مهدی حجت

  پایان نامه مبانی نظری معماری,تحقیق در مورد مبانی نظری معماری,تحقیق مبانی نظری معماری,مبانی نظری معماری,مبانی نظری معماری ایرانی,مبانی نظری معماری موزه هنرهای معاصر,مبانی نظری معماری نقره کار,مقاله مبانی نظری معماری دانلود جزوه مبانی نظری معماری، تألیف استاد مهدی حجت دانلود…

 • تحقیق سدسازي تا قبل از هخامنشيان

  تحقیق سدسازی,سدسازی,سدسازی ایارن قدیم,سدسازی بی رویه,سدسازی ترکیه,سدسازی در افغانستان,سدسازی در امریکا,سدسازی در ایران,سدسازی در جهان,سدسازی در قران,سدسازی قدیم,سدسازی هخامنشیان,سدسازی و محیط زیست,مقاله سدسازی تحقیق سدسازي تا قبل از هخامنشيان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سدسازي تا قبل…

 • تحقیق آموزش کودکان معلول

  آموزش کودکان معلول,آموزش کودکان معلولpdf,تحقیق درمورد آموزش کودکان معلول,سختی کار آموزش کودکان معلول تحقیق آموزش کودکان معلول رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: تحقیق آموزش کودکان معلول قالب بندی: وردتعداد صفحات:7قسمتی از تحقیق:مقدمه درهرجامعه و فرهنگی ظاهر شخص اولین چیزی…

 • پاورپوینت تعیین شیوه رفتار هزینه ها

  پاورپوینت تعیین شیوه رفتار هزینه ها تعیین شیوه رفتار هزینه ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تعیین شیوه رفتار هزینه ها، در قالب pptx و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتشریح دو فرض مورد استفاده در برآورد…

 • پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه

  اصول بودجه,اصول بودجه بندی,اصول بودجه دولتی,اصول بودجه نویسی,پاورپوینت اصول بودجه,پایان نامه اصول بودجه,تحقیق اصول بودجه,تعریف بودجه,تعریف بودجه انبساطی و انقباضی,تعریف بودجه بندی,تعریف بودجه ریزی عملیاتی,مقاله اصول بودجه دانلود پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تعاریف…

 • تحقیق کارت های هوشمند

  تحقیق کارت های هوشمند کارت های هوشمند رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع کارت های هوشمند،در قالب word و در 105 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیده  مقدمه تاریخچه کارت های هوشمند فصل اول : مشخصات کارت هوشمند   1.مشخصات فیزیکی کارت…

 • پاورپوینت هوش

  ابعاد هوش فرهنگی,ابعاد هوش هیجانی,اندازه گیری هوش,تحقیق هوش,تست های هوش,مقایسه هوش معنوی با هوش احساسی,مقایسه هوش معنوی و هوش عقلی,هوش چندگانه گاردنر,هوش شهودی,هوش عاطفی,هوش فرهنگی,هوش معنوی,هوش هیجانی دانلود پاورپوینت هوش دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع هوش،  در قالب ppt…

 • تحقیق تئوری صفحه زمین ساخت

  پروژه تئوری صفحه زمین ساخت,پروژه در مورد تئوری صفح,تئوری صفحه زمین ساخت,تحقیق در مورد تئوری صفحه زمین ساخت,دانلود تحقیق تئوری صفحه زمین ساخت,دانلود رایگان تحقیق تئوری صفحه زمین ساخت,مقاله تئوری صفحه زمین ساخت,مقاله در مورد تئوری صفحه زمین ساخت تحقیق…

 • پکیج مدل سازی سیلندر مخروطی در نرم افزار انسیس

  پکیج مدل سازی سیلندر مخروطی در نرم افزار انسیس مدل سازی قطعه مهندسی در نرم افزار انسیس رفتن به سایت اصلی دانلود پکیج مدل سازی سیلندر مخروطی در نرم افزار انسیس،توضیحات:نرم افزار Ansys قابلیت تحلیل مسائل گوناگون و متنوع مهندسی…

 • تحقیق بررسی ارزيابي زيست محيطي

  ارزيابي زيست محيطي,پای,پروژه ارزيابي زيست محيطي,پروژه در مورد ارزيابي زيست محيطي,تحقیق در مورد ارزيابي زيست محيطي,دانلود تحقیق ارزيابي زيست محيطي,دانلود رایگان تحقیق ارزيابي زيست محيطي,مقاله ارزيابي زيست محيطي,مقاله در مورد ارزيابي زيست محيطي تحقیق بررسی ارزيابي زيست محيطي رفتن به…

 • سپردار واوی سیب

  آفت سپردار واوی سیب,بیماری سپردار واوی سیب,پاورپوینت سپردار واوی سیب,دانلود پاورپوینت سپردار واوی سیب,سپردار واوی سیب,سپردار واوی سیب در گیاه,شپشک سپردار واوی سیب,مبارزه با سپردار واوی سیب,مبارزه با شپشک سپردار واوی سیب دانلود سپردار واوی سیب دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)

  استان فارس,شهرستان کازرون,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون (واقع در استان فارس) دانلود فایل 1. این…

 • نمونه سؤالات امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه دی 93

  دانلود سؤالات امتحان ادبیات,دانلود سؤالات امتحان ادبیات اختصاصی,دانلود سؤالات امتحان ادبیات دبیرستان,دانلود نمونه سؤالات امتحان ادبیات,سؤالات امتحان ادبیات,سؤالات امتحان ادبیات اختصاصی,سؤالات امتحان ادبیات دبیرستان,نمونه سؤالات امتحان ادبیات دانلود نمونه سؤالات امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه…

 • پاورپوینت ابعاد خودکنترلی در سازمان های مسطح

  پرسشنامه خودکنترلی در سازمان,تحقیق خودکنترلی در سازمان,تعریف خودکنترلی در سازمان,خودکنترلی در سازمان,خودکنترلی در سازمان ppt,راه های خودکنترلی در سازمان,مقاله خودکنترلی در سازمان,موانع خودکنترلی در سازمان پاورپوینت ابعاد خودکنترلی در سازمان های مسطح رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • طرح توجیهی تولید ماشین آلات و تجهیزات استخراج

  دانلود طرح توجیهی تولید ماشین الات و تجهیزات استخراج,طرح توجیهی تولید ماشین الات و تجهیزات استخراج,طرح کارآفرینی تولید ماشین الات و تجهیزات استخراج,طرح کسب و کار تولید ماشین الات و تجهیزات استخراج,کارآفرینی تولید ماشین الات و تجهیزات استخراج دانلود طرح…

 • پاورپوینت چیلرهای جذبی

  پایان نامه چیلرهای جذبی,پروژه چیلرهای جذبی,تحقیق چیلرهای جذبی,چیلرهای جذبی,چیلرهای جذبی خورشیدی,چیلرهای جذبی و تراکمی,دانلود پایان نامه چیلرهای جذبی,دانلود تحقیق چیلرهای جذبی,دانلود مقاله چیلرهای جذبی,مقاله چیلرهای جذبی دانلود پاورپوینت چیلرهای جذبی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد چیلرهای جذبی،در قالب ppt…

 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 54: حسابرسي‌ برآوردهاي‌ حسابداري‌

  استاندارد حسابرسی,استاندارد حسابرسی 200,استاندارد حسابرسی 240,استاندارد حسابرسی شماره 54,پاورپوینت استاندارد حسابرسی,پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 54,دانلود استاندارد حسابرسی,دانلود استاندارد حسابرسی شماره 54 دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 54: حسابرسي‌ برآوردهاي‌ حسابداري‌ دانلود فایل دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسي‌ برآوردهاي‌ حسابداري‌،در…

 • تحقیق عمليات رواني

  پایان نامه پیرامون عمليات رواني,پروژه عمليات رواني,تحقیق در مورد عمليات رواني,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی عمليات رواني,تحقیق عمليات رواني,دانلود تحقیق عمليات رواني,مقاله عمليات رواني تحقیق عمليات رواني رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:سرانجام عمليات رواني عمليات رواني به مثابه معرفتي…

 • تحقیق ارزش شهادت و شهيد در اجتماع

  تحقیق ارزش شهادت و شهيد در اجتماع ارزش شهادت و شهيد در اجتماع رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ارزش شهادت و شهيد در اجتماعقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 22بخشی از متن تحقیق:ارزش شهادت و شهيد در…

 • پاورپوینت درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (خرمشهر در دامان میهن)

  دانلود رایگان کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم,درس مطالعات اجتماعی پایه ششم,درس مطالعات اجتماعی ششم,کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,کتاب مطالعات اجتماعی ششم دانلود پاورپوینت درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه…

 • تحقیق بررسی چالش‌های پیش رو آموزش هنر

  تحقیق بررسی چالش‌های پیش رو آموزش هنر رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : چالش‌های پیش رو آموزش هنر،قالبندی : wordتعداد صفحات : 63بخشی از متن تحقیق : فهرستميزان ارزش‌ هنر به تصوير كردن عوالم غيبي استمعرفي هنرآموزش آکادمیک…

 • تحقیق بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

  بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران,پایان نامه جزاي نقدي در حقوق ايران,پروژه جزاي نقدي در حقوق ايران,تحقیق بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران,تحقیق جزاي نقدي در حقوق ايران,جزاي نقدي در حقوق ايران,مقاله جزاي نقدي در حقوق ايران دانلود تحقیق بررسي…

 • پاورپوینت نظریه متخصصان درباره هوش

  رابطه هوش با سه معیار,نظریه چندعاملی ترستون,نظریه های هوش,نظریه های هوش ppt,نظریه های هوش اخلاقی,نظریه های هوش سازمانی,نظریه های هوش فرهنگی,نظریه های هوش معنوی,نظریه های هوش هیجانی,هوش چیست؟,هوش و استعداد,هوش و رشد پاورپوینت نظریه متخصصان درباره هوش رفتن به سایت…

 • تحقیق برنامه ريزي و نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي

  پاورپوینت نظ,تحقیق نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي,دانلود تحقیق در مورد نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي,دانلود تحقیق نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي,مقاله در موردنظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي,نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه…